6.1. Els Cartells modernistes a Igualada

Si el cartell modernista era un mitjà per fer arribar més la divulgació artística que la comercial[1], a Igualada és totalment al inrevés: és divulgatiu i el text és més important que la imatge.

El cartell modernista de la ciutat es escàs, hi han pocs exemplars, els més importants per les seves dimensions són els de la Festa Major tot i també en trobem d’altres entitats o associacions.

Cartells de Festa Major

La tradició del cartell de la Festa Major a Igualada, es remunta a finals del XIX. Són cartells de característiques molt semblants pel format i la composició.  L’últim exponent d’aquest tipus de cartells el trobem l’any 1926.

D’aquest període, que agafa uns trenta anys, localitzo uns 14 cartells[2], d’aquest 4 tenen caràcters modernistes, són els de 1902, 1906, 1916 i 1919.

Tots quest cartells tenen uns trets en comú: el format, la composició, la decoració i la tipografia.

El format: Són cartells allargats i de gran format, passen dels dos metres d’alt per uns vuitanta centímetres d’ampla[3].

La composició: Un fet en comú en tots aquests cartells és l’abundància de la part escrita que anuncia els actes que conformen el programa de la Festa Major. És una espècie d’índex o resum del programa de mà que s’editava paral·lelament.  Són per tant, com ja he dit, cartells informatius que deixen la decoració en un segon lloc. L’espai amb text serà l’element d’interès dels cartell, la il·lustració o decoració ocupa un espai secundari en la part superior o envolta el text.

La decoració: La decoració per tant té poca força, tot i així aquesta decanta la composició segons la seva col·locació.

De tots el cartells cal destacar el cartell de 1906, és el més diferent de la resta. 

Imprès per les gràfiques valencianes J. Ortega, a la part superior, hi ha una gran imatge que representa una fira de bestiar i dues imatges de la ciutat: una vista d’Igualada des del camí de Santa Margarida de Montbui que és molt semblant a la que s’havia utilitzat en el programa de mà de 1897[4] i una vista de la plaça del Rei. La part inferior del cartell està reservada a la informació amb el llistat d’actes de la Festa Major. Tot el cartell té uns colors cridaners amb representacions florals. Cal recordar que aquest tipus de cartell eren triats per catàleg i tenien unes part comuns i uns espais en blanc per posar les referències pròpies del lloc on anaven destinats.

En els altres tres cartells catalogats hi ha una decoració floral i animal. El de l’any 1902 la decoració floral es troba en l’interior d’una estola que ocupa la part superior i el lateral, el de 1919 és una orla que envolta l’escrit, composada per la repetició d’una flor de lotus amb les seves fulles.

El cartell de 1916 té una decoració animal. A la part superior, flanquejant l’escut de la ciutat, hi ha dos paons reials enmig d’uns ramatges. És una composició equilibrada i simètrica, amb la representació d’un dels animals representatius del modernisme.

La tipografia: Les dimensions dels cartells marcaran el cos de lletra utilitzat per tal de poder ser llegits a distància. Aquest cartells es caracteritzen per la varietat de tipografies que hi trobem.

Altres cartells d’actes i entitats

En aquest apartat catalogo un total de 16 cartells de 6 entitats diferents. Són tipogràfics i informatius. Com a element comú s’hi troba la utilització d’un tipus de tipografia amb aspectes gòtics que té les puntes arrodonides. Aquesta tipografia, que no he pogut identificar, és molt utilitzada durant tot el període. La trobo ja impresos de finals del XIX i de manera discontinua va sortint, fins i tot s’utilitza per fer la capçalera del periòdic Patria[5].

Del conjunt d’aquests cartells cal destacar el del Cercle Mercantil de l’any 1911, encapçalat per una il·lustració figurativa, amb la representació de l’escut de la ciutat, una dona i la imatge de la façana de l’entitat. També té il·lustració el del Centre Moral Instructiu de Santa Josep de l’any 1912, encara que en aquest cas és una imatge de recurs que trobem en altres publicacions.

En general, es pot dir que el cartell modernista no té una rellevància a Igualada, i que si bé introdueix tocs que el relacionen amb els gustos de l’època, preval més la part informativa que la decorativa.

Passar a ►6.2. Relació dels cartell d’entitats i altres actes


[1] Eliseo Trenc Ballester, Les arts gràfiques de l’època modernista a Barcelona. Gremi d’Indústries Gràfiques de Barcelona, Barcelona, 1977, p. 167

[2] Els cartells que es troben en l’ACAN corresponen als anys: 1896, 1897, 1901, 1902, 1906, 1912, 1916, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1925 i 1926.

[3] Veure apartat: 6.3. Relació dels cartells de Festa Major

[4] També la trobarem en la Història d’Igualada (Veure apartat: 4.4. Història d’Igualada)

[5] Veure: 7.3. Anàlisis de les publicacions amb capçaleres tipogràfiques